Bestuur


 

Stichting Fluvium is op 1 januari 2006 ontstaan uit de bestuurlijke verzelfstandiging van de scholen voor openbaar onderwijs in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Ruim 2.200 leerlingen en 200 medewerkers, verdeeld over 15 scholen, vormen samen Stichting Fluvium.

Door de verzelfstandiging is een grotere organisatie ontstaan, die meer professionaliteit en kwaliteit kan realiseren. Hierdoor wordt beter voldaan aan de eisen die ouders en overheid stellen aan het onderwijs en aan het doel dat Stichting Fluvium zichzelf heeft gesteld:

innovatief en gevarieerd openbaar onderwijs te bieden dat algemeen toegankelijk is voor iedereen die de beginselen voor openbaar onderwijs respecteert.

Stichting Fluvium baseert haar identiteit op de beginselen voor openbaar onderwijs. Dit betekent dat Stichting Fluvium algemeen toegankelijk is voor iedereen die deze beginselen respecteert. Deze waarde wordt toegepast bij het toelaten van leerlingen, het aanstellen van personeel, de benoeming van bestuursleden, de verkiezing van medezeggenschapsraden en het bevorderen van de ouderparticipatie.

Stichting Fluvium is een professionele, transparante organisatie die een structuur heeft waarin taken en verantwoordelijkheden duidelijk en logisch zijn verankerd. Stichting Fluvium draagt zorg voor de continuïteit in onderwijskundig, personeel en financieel opzicht. Het bovenschools management stuurt de organisatie op hoofdlijnen aan en richt zich vooral op het realiseren van de strategie. Het bestuur staat op afstand, bezit relevante expertise en treedt vooral kaderscheppend en controlerend op. Er is sprake van een goede afstemming tussen bestuur en bovenschools management. De Fluvium-scholen werken daar waar mogelijk samen, zonder hun eigen identiteit te verliezen. Zij leggen op professionele wijze verantwoording af aan het bovenschools management en zijn zich er van bewust dat zij onderdeel uitmaken van een groter geheel, Stichting Fluvium.

 
Contactgegevens
 

bezoekadres

De Panoven 29
4191 GW Geldermalsen

correspondentieadres

Postbus 173
4190 CD Geldermalsen
Tel: 085 2734660
Fax: 0345-57 26 00