Medezeggenschapsraad. (MR)


Hier kunt u informatie vinden over de leden en wat er tijdens de vergaderingen is besproken.

Contact met de MR: mr@obsdewaerdenburght.nl


De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende rol, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.
De MR overlegt met de directeur van de school voor zover dit beleid op schoolniveau betreft en de GMR doet dit voor bovenschools (Fluvium) beleid of algemeen beleid in overleg met bovenschoolse directeur of bestuur.
De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het schoolbestuur.
Leden van de MR nemen zitting namens de opuders van de school. Zij zitten in de MR zonder last en ruggespraak. Dat wil zeggen dat zij zonder overleg kunnen adviseren op  en/of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

Zaken die o.a. besproken worden en waar je als ouder instemmingsrecht over hebt zijn b.v. :
* de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage;
* vaststelling van de onderwijstijd;
* vaststelling van de schoolgids;
* de wijze waarop invulling wordt gegeven  aan tussenschoolse opvang;
* vaststellen of wijzigen van een schoolreglement;
* vaststellen van het schoolplan en zorgplan voor de komende jaren.
Het schoolbestuur kan dit soort plannen niet uitvoeren zonder de instemming van de MR.

Adviesrecht geldt in b.v. zaken als:
* de verkeersveiligheid rond de school;
* de invulling van het schoolreisje;
* de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw;
* omgaan met pestgedrag ( het pestprotocol).
Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen.
 

Wie zitten voor onze school in de MR en/of GMR?

De samenstelling van de MR/GMR is: